Головна | Бiографiя | Опублiкованi працi | Фотографiї | Дипломи та нагороди | Посилання з туркологiї Фронтовi листи батька | Контакти
На cайтi

Бiографiя
Опублiкованi працi
Фотографiї
Дипломи та нагороди
Посилання з туркологiї
Фронтовi листи батька
Контакти

Пробки на Яндекс.Картах

Опублiкованi книги


ОСНОВНІ ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ (Монографії, брошури - індивідуальні та колективні)

З брошури "Опублiкованi працi ЧЕРНIКОВА I.Ф."

Радянсько-турецькi
вiдносини у 1923-1935 роках
K.: Вид-во Акад. наук УРСР,
1962 - 136 с.

1. Радянсько-турецькі відносини в 1923-1935 pp. - Київ: Видавництво АН УРСР,
1962. - 136 с.
2. Турецька Республіка в 50-60-ті роки XX ст. З історії зовнішньої політики. – К.: Наукова думка, 1967. - 128 с.
3. Дружня підтримка і співробітництво. Українська РСР у відносинах Радянського Союзу з країнами Близького і Середнього Сходу (1922-1939) // К.: Наукова думка. 1973. - 124 с.
Присвячена рідкісній проблематиці, для дослідження якої залучені маловідомі багаточисленні архівні джерела, а також література. Природньо, що у праці, виданої у 1973 р., нині є вкрай застарілими деякі положення, формулювання, ідеологічні штампи, кліше, тощо.
4. В интересах мира и добрососедства (о советско-турецких отношениях в 1935-1970 гг). Киев. Наукова думка, 1977 – 199 с.
5. Мустафа Кемаль Ататюрк – засновник і будівничий республіканської Туреччини: Київ, 2015, 56 с. Автор праці висловлює щиру вдячність редакторові О.М. Литвину.
6. Вступ – С.4-24. У співавторстві // Україна і Близький та Середній Схід. Українська РСР у політичних, економічних і культурних зв’язках СРСР з країнами Близького та Середнього Сходу післявоєнного періоду. – К. Наукова думка, 1968 – 240 с.
Розділ 2, § 1. Близькосхідні питання у перші післявоєнні роки. – С. 47 – 61 // Там само.
Розділ 2, § 5. За ліквідацію близькосхідних криз 1957 і 1958 р.р. – С. 112-125 // Там само.
7. Міжнародна солідарність з Іспанською республікою (1936 – 1939 р.р.) – С. 151 – 175 // Міжнародна солідарність у боротьбі проти фашизму. 1933-1945. К.: Наукова думка, 1970. - 499 с.
8. Співробітництво з країнами, що розвиваються, в галузі науки, культури і підготовки кадрів спеціалістів. – С. 251-289 // У боротьбі за ліквідацію колоніалізму. Зовнішньополітична боротьба Радянського Союзу за остаточну ліквідацію колоніалізму та участь у ній Української РСР. – К.: Наукова думка, 1974 – 300 c.
9. Октябрь 1917 и народы Азии и Африки – С. 78-92 // Международная солидарность трудящихся. 1917 – 1923. – К.: Наукова думка, 1978 – 352 с.
10. Глава VI, § 1. Торгово-экономические связи с СССР – ощутимая помощь национальной экономике стран Азии и Африки – С. 259-264. // Движение международной солидарности трудящихся. 1924-1932 - Киев:
Наукова думка, 1980 – 393 с.
Гл. VI, § 2. Интернациональные связи советской культуры – С. 264-270 // Ibidem.
11. L’Economie politique du Kemalisme – P. 229, 259 // Ataturk - fondateur de la Turquie moderne. Publie sous la direction de Ali Kazancigil et Ergun Ozbudun. UNESCO: Paris, New York, Barcelone. Milan, Mexico, Sao Paulo, 1984. - 269 p.
12. Влияние военно-политических успехов Советского Союза на борьбу народов Азии и Африки против фашизма и колониализма – С. 265 – 285. У співавторстві. // Антифашистская солидарность в годы Второй мировой войны. 1939-1945. – К.: Наукова думка, 1987. - 336 с.
13. Введение, Заключение – С.С. 3-11, 208-210 // Международная солидарность с борьбой арабских народов за справедливий мир на Ближнем Востоке. 1967-1988 гг. Из истории массовых антивоенных движений.- К.: Наукова думка, 1989. — 211 с.
14. Поддержка Советским Союзом национально-освободительного движения народов Азии и Африки – С. 140-154 // Международная солидарность сил мира и прогресса. 1945-1955. – Киев: Наукова думка, 1990. - 320 с.
15. Востоковедение на Украине – С. 107-117 // История отечественного востоковедения до середины XIX века. – Москва: Наука; Глав. ред. вост. лит-ры, 1990. - 435 с. У співавторстві.
16. Об участии Академии наук Украинской ССР в развитии африканистики в Советском Союзе и о научных связях со странами Африки. – С. 50-58 // Советско-африканские отношения в условиях перестройки. Материалы выездной сессии научного совета АН СССР по проблемам экономического, социально-политического и культурного развития стран Африки, состоявшейся в Киеве 24 – 27 мая 1989 г. – М.: Ин-т Африки АН СССР, 1990.
17. О национальных интересах Украины и России на Ближнем Востоке и в Африке – С. 46-50 // Нацональные интересы России, Украины и Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке. (Общее и особенное). Материалы научной конференции, состоявшейся в Киеве 9-11 июня 1993 г. – М.: Ин-т Африки РАН, 1994.Статті в наукових збірниках і довідниках, періодичних та енциклопедичних виданнях.

Турецька республiка
в 50-60 рр XX ст.
З iсторiї зовнiшньої полiтики
K.: Наукова думка,
1967 - 128 с.


18. З історії радянсько-турецьких відносин у 1939-1945 pp. // 3 історії зарубіжного Сходу. Збірник статей. – К.: Наукова думка, 1972. - С. 121-152.
19. Політичні відносини СРСР і Туреччини напередодні Другої світової війни (1935 - 1938 рр.) // Країни Сходу. Історія та сучасність. Збірник статей. - К.: Наукова думка, 1974. - С. 89 - 108.
20. З історії російсько-турецьких економічних і культурних зв’язків у XVI — на початку XX ст. // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. Міжвідомчий збірник. Київ: Наукова думка, 1975. Випуск 1. – С. 103-110.
21. Політика дружби і співробітництва СРСР з країнами Арабського Сходу // Арабський Схід на шляхах антиімперіалістичної боротьби і соціального прогресу. – К: Наукова думка, 1976 – С. 5-36.
22. On the Significance of Istanbul for the Development of the Russo-Turkish Cultural Contacts from the XVI-th to the Beginning of the XX-th Centuries // Istanbul a la jonction des cultures Balkaniques, Mediterranieennes, Slaves et Orientales aux XVI – XX siecles. Aktes du Colloque Internationale, Istanbul 15-20 Octobre 1973 avec les concurs moral et financiar de I’UNESCO - Bucarest, 1977. – P. 349-354.
23. О некоторых материалах пo истории советско-турецких отношений // Турция. История, экономика, политика. - М.: Наука: Глав. ред. вост. лит-ры, 1984. - С. 124-135.
24. Советская историография национальных отношений в Турции // Изучение национальных отношений в зарубежных странах (советская историография). – М.: Наука, 1985. С. 196-206.
25. Из истории развития советско-турецких отношений в области науки и культуры (70-е - начало 80-х годов) // Балканские исследования. Общественные и культурные связи народов СССР и Балкан XVIII-XX вв. – М: Наука, 1987. Выпуск 10. – С. 181-191.
26. Введение // Освободившиеся страны: особенности социально-экономического и политического развития (70-80-е годы). Сборник научных трудов. – Киев: Наукова думка, 1988 – С. 3-10.
27. Основные направления социально-политического и экономического развития Турции и советско-турецкие отношения в 80-е годы // Там же. - С. 144-179.
28. Турция // Страны Ближнего Востока. Справочник. - Киев: Политиздат Украины, 1990. – С. 265-293.

Дружня пiдтримка
i спiвробiтництво.
Українська РСР у
вiдносинах Радянського
Союзу з країнами
Близького i Середнього
Сходу (1922-1939) -
K.: Наукова думка,
1973 - 124 с.


29. Економічне співробітництво СРСР і Туреччини. 1923-1935 pp. // Український історичний журнал (УІЖ), 1960, № 4. – С. 54-64.
30. З історії політичних відносин СРСР і Туреччини (1923-1935 pp.) // УІЖ, 1961, № 4. - С. 55-65.
31. З історії радянсько-турецьких культурних зв’язків (1923-1935 pp.) // Труди історичного факультету Харківського державного університету. Том 8, 1961. – Учені записки ХДУ, том. CXVII. – Харків: Видавництво ХДУ, 1961. – С. 73-89.
32. Архівні джерела про радянсько-турецькі відносини (1923-1935 pp.) // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР – Київ, 1962, №1. – С. 61-66.
33. Андрій Петрович Ковалівський (До 70-річчя з дня народження і 40-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності) // УІЖ. – К.: Наукова думка, 1965, № 1. – С. 126 – 128. У співавторстві.
34. З історії політики США щодо Туреччини (1950-1960 рр ) // УІЖ, 1966, № l. – C. 62-69.
35. Про стан вивчення проблеми «Українська РСР у відносинах Радянського Союзу з країнами Близького і Середнього Сходу (1945-1965)» // УІЖ, 1967, № 3. – С. 157-160.
36. Радянсько-турецькі відносини в 1960-1966 pp. // УІЖ, 1967, № 8. – С. 92-99.
37. Про радянсько-турецькі економічні та культурні зв’язки в 1935-1939 pp. // УІЖ, 1969, № 3. С. 65-70.
38. 50 років радянсько-турецьких відносин // УІЖ, 1970, № 6. – С. 121-123.
39. Історична декларація. До 10-річчя прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам // УІЖ, 1970 № 12. – С. 113-115.
40. Питання історії Туреччини в творах А.Ю. Кримського // УІЖ, 1971, №1, - С. 119-121.
41. На міжнародній науковій конференції в Стамбулі // УІЖ, 1974, №2. – С. 146-147.
42. On the Significance of Istanbul for the Development of the Russo-Turkish Cultural Contacts from the XVI-th to the Beginning of the XX-th Centuries // Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen. Bulletin. – Bucarest, 1974, XII, 2. – P. 221-226.
43. Основні джерела дослідження радянсько-турецьких відносин (1935-1970 pp.) // УІЖ, 1979, № 11. – С. 135-141.
44. Радянська та зарубіжна література про відносини СРСР і Туреччини у 1935 – 1972 рр. // УІЖ, 1980,
№ 7. – С. 124-130.
45. Мустафа Кемаль Ататюрк і радянсько-турецьке співробітництво в галузі культури і науки (20-ті - 30-ті роки) // УІЖ, 1982, № 4. – С. 112-118.
46. Международный симпозиум ЮНЕСКО, посвященный 100-летию со дня рождения Мустафы Кемаля Ататюрка // Народы Азии и Африки. – М.: Наука: Гл. ред. вост. лит-ры, 1982, № 6. – С. 135-136. В соавторстве.
47. Засідання в Київському державному університеті, присвячене 100-річчю з дня народження Т.Г. Кезми // УІЖ, 1982. № 8. – С. 154.

В интересах мира
и добрососедства
(о советско-турецких
отношениях в 1935-1970 г.г.)
K.: Наукова думка,
1977 - 199 с.


48. Международный симпозиум ЮНЕСКО, посвященный 100-летию со дня рождения Мустафы Кемаля Ататюрка // Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы. Республиканский межведомственный сборник. – Киев: Наукова думка, 1983, Выпуск 5, - С. 114-116.
49. Видатний радянський сходознавець А.П. Ковалівський (До 90-річчя з дня народження // УІЖ, 1985, № 2, – С. 135-137. У співавторстві.
50. Міжнародний антиколоніальний маніфест. (До 25-річчя прийняття з ініціативи СРСР Організацією Об'єднаних Націй Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам) // УІЖ, 1985, № 12. – С. 136-141.
51. Видатний український турколог. До 120-річчя від дня народження А.Ю. Кримського // Вісник Академії наук Української РСР, 1991, № 1. – С 82-86.
52. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926-1931 pp.) // УІЖ, 1991, № 2. – С. 31-38.
53. Создана Ассоциация украинских востоковедов // Азия и Африка сегодня , 1990 № 9, – С. 47. По материалам статьи Ю.М. Кобищанова "Не пора ли возродить Украинскую ассоциацию востоковедов?" (Азия и Африка сегодня, 1990, № 3) и письма в связи с этим в редакцию данного журнала заведующего отделом социально-политических проблем развивающихся стран Института социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР доктора исторических наук И.Ф. Черникова (Азия и Африка сегодня, 1990 № 9 – С 47). Приводятся отдельные выдержки как из письма, так и статьи.
54. Об исследованиях А.Е. Крымского по туркологии (20-е годы) // Восток. Афроазиатские общества: история и современность. – М.: Наука, 1992, № 1, С. 104-111.
55. До 70-річчя українсько-турецького договору. "...Вирішили зміцнити між собою назавжди найкращі та сердечні відносини…” // Політика і час., Київ, 1992, № 4. – С. 37-41.
56. Нерозлийморе. Україна і Туреччина, взаємини у контексті історії та сучасності // Україна. Національний ілюстрований часопис. – Київ, 1992, № 5. С. 17-18.

Мустафа Кемаль Ататюрк
засновник i будiвничий
республiканської Туреччини
Kиїв, 2015 - 56 с.


57. Академік А.Ю. Кримський – видатний дослідник історії та культури Туреччини // «Східний світ». Заснований у 1927 р., насильно припинений 1931 року. Відновлений у 1993 р. Інститутом сходознавства ім. А.Ю. Кримського АН України – Київ, 1993,
№1. – С. 28-31.
58. Про діяльність Комісії для вивчення історії Близького Сходу Всеукраїнської Академії наук (1930-1933 pp.) // УІЖ, 1993, № 9. – С. 59-64.
59. З глибини століть. Про миротворчу тенденцію у взаєминах України і Туреччини в контексті історії // «Політика і час», 1994, № 7. – С. 78-82.
60. Туреччина й українсько-турецькі відносини в науково-педагогічній діяльності А.П. Ковалівського // Східний світ. – Київ: Інститут сходознавства НАН України 1995, № 2; 1996, № 1. – С. 131-137.
61. «Східний світ» як втілення традицій і досягнень українського сходознавства. До історії часопису в 1927-1931 рр. // Східний світ, 1999, № 1-2, Etymon. До 80-річчя академіка О. Пріцака. – Київ, 2001. – С. 321-325.
62. Мустафа Кемаль Ататюрк – великий будівничий республіканської Туреччини // Східний світ. – К, 2001, №2. – С. 178-186.
63. Піввіку наукової праці в Інституті історії України (Слово про Рема Георгійовича Симоненка) // Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць на пошану вченого-історика, доктора історичних наук, професора Р.Г. Симоненка. Випуск 11 – Київ, 2002. – С 3-10.
64. За заповітом Батька турків. Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські відносини // «Політика і час». – Київ, 2002, № 12. – С. 75-80.
65. Mustafa Kemal Atatürk and Turkish-Ukrainian Relations (1918-1938) // Atatürk Araştirma Merkezi Dergisi, Sayi 55, Cilt XIX – Ankara, 2003. – P. 305-315. (Часопис дослідницького Центру Ататюрка, № 55, Т. ХІХ).
66. Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye-Ukrayna Iiişkileri (1918-1938) // Atatürk Araştirma Merkezi Dergisi, Sayi 55, Cilt XIX - Ankara, 2003. – S. 317-327. (Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські взаємини (1918-1938)). Часопис дослідницького центру Ататюрка, № 55, Т. XIX – Анкара, 2003, С. 317-327.
67. З історії становлення й розвитку тюркології в Україні до середини 30-х років XX ст. // Східний світ, 2003,
№ 4. – С. 5-25.
68. Мустафа Кемаль Ататюрк і розвиток дружніх турецько-українських взаємин (1918-1938) // Україна – Туреччина: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – С. 510-518.
69. Людина феноменальної ерудиції й творчої обдарованості // Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка, Т. 1. Джерела. – Київ, 2004. – С. 237-240.

У зазначенiй колективiй
монографiї - K.: Наукова
думка 1974 - 300 с. - один з
її спiвавторiв Чернiков I.Ф.
за роздiл V, параграф 2
"Спiвробiтництво з країнами,
що розвиваються, в галузi
науки, культури i пiдготовки
кадрiв спецiалiстiв"
(с.251-289)отримав у 1975 р.
Премiю Академiї наук УРСР
iм. Д.З. Мануїльського.


70. Мустафа Кемаль Ататюрк и турецко-украинские взаимоотношения (1918-1922) // Турция в XX веке – Москва, 2004. – С. 156-163.
71. До 80-річчя С.М. Пархомчука // УІЖ, 2005, № 5. – С. 233-236.
72. До розробки теми про відродження тюркології в Україні після 30-х рр. XX ст. // Східний світ, 2005, № 4. – С, 72-96.
73. До 80-річчя заснування Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства – 10 січня 1926 р. // Східний світ, 2006, № 1. – С. 21-24.
74. Станіслав Максимович Пархомчук (1925-1975) // Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин: Збірник наукових праць пам’яті доктора історичних наук, професора Пархомчука Станіслава Максимовича. – Київ, Інститут історії України НАН України, 2007. – С. 5-12.
75. З історії українсько-турецьких взаємин між двома світовими війнами (1918-1939 рр.) // Там само. – С. 246-253.
76. Про тюркологічну спадщину академіка Агатангела Кримського // А.Ю. Кримський. Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. Том ІІ. Тюркологія. – Київ, 2007. – С. 7-26. У співавторстві.
77. До 100-річчя Молодотурецької революції 1908 р. // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. 9. – Київ. 2008. – С. 111-123.
78. Шляхом набуття зрілості та подальшого творчого зростання. Історіографічний огляд. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 18, К., 2009, С. 301-317.
79. До розробки теми «Туреччина у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни (1939-1945)» // Східний світ. 2009, № 4., С.98-108.
80. Через роки і відстані. До 80-ти річчя від дня народження академіка НАН України А.М. Шлепакова (1930-1996). // Вісник Національної Академії наук України, 2010, № 5, С. 42-46. У співавторстві.
81. Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські взаємини (1918-1922) // Східний світ, 2010, № 2, С. 161-165.
82. До питання про світський характер республіканської Туреччини та процес її ісламізації // Східний світ, 2010,
№ 4, С. 171-180.
83. Про дослідження академіка НАН України О.Й. Пріцака з історії українсько-турецьких взаємин у київський завершальний період його діяльності // Східний світ, 2011, №1. – С. 136-142.
84. Cвiтлої пам’ятi вченого, педагога, лектора, дипломата - 24 грудня 2013 року зупинилося земне життя Леоніда Овдiйовича Лещенка // Правда Украины, 2014, 17 января.

Журнал дослiдницького
Центру Ататюрка,
в якому опублiкованi двi
статтi I.Ф. Чернiкова:
1) "Mustafa Kemal Ataturk
and Turkish-Ukrainian
relations (1918-1938)",
P. 305-315;
2) "Mustafa Kemal Ataturk
ve Turkiye-Ukrayna
iliskileri (1918-1938)",
P. 317-327;


85. Феномен «турецького нейтралітету» в Другій світовій війні. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Міжвідомчий збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Віднянського Степана Васильовича. Вип. 20, Київ, 2011, С. 329-343.
86. Перша Республіка на Близькому і Середньому Сході. До 90-річчя проголошення Турецької Республіки // «Сходознавство» - Київ, 2013, № 62-63. С. 191-201.
87. Туреччина. Турецька Республіка // Енциклопедія історії України. Т. 10 – Київ, 2013, С. 178-183. У співавт.
88. Волковинський Василь Іванович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах. Біобібліографічний словник. – Київ, 2011, С. 63. У співавт.
89. Ганусець Олександр Іванович // Там само, С. 66-67.
90. Ковалівський Андрій Петрович // Там само, С. 115-117. У співавт.
91. Пархомчук Станіслав Максимович // Там само, С. 173.
92. Удовиченко Петро Платонович // Там само, С.220.
93. Фалькович Ілля Мойсейович // Там само, С. 224-225.У співавт.
94. Філіпенко Дмитро Миколайович // Там само, С. 226-227. У співавт.
95. Алжир (історія) // Українська радянська енциклопедія (далі - УРЕ). 1-ше видання. – Київ. 1959, Т. 1. – С. 165-166.
96. Ібн-Хальдун Абдуррахман Абу-Зейд // УРЕ, К., 1961. Т. 5. — С. 346.
97. Патрона-Халіла повстання // УРЕ, К., 1963. Т. 11. — С. 6.
98. Севрський мирний договір 1920 // УРЕ, К., 1963. Т. 13. —С. 20.
99. Стамбул (історія) // УРЕ, К., 1963., Т. 14. — С. 47.
100. Сулейман І Кануні // УРЕ, К., 1963. Т 14. — С. 1 66.
101. Туніс (історія) // УРЕ, К., 1964., Т 15. — С. 10-11.
102. Халіфат // УРЕ, К., 1964., Т 15. — С. 418.
103. Яничари // УРЕ, К., 1964., Т 16. — С. 479.
104. Кемалістська революція // УРЕ, 2-е видання. — Київ, 1980, Т. 5. — С.94.
105. Кіпр (історія, політичні партії і профспілки)// УРЕ, К., 1980. Т. 5. – С. 198-199.
106. Пантюркізм //УРЕ, К., 2-е видання, К.,1982, Т. 8. – С. 158.
107. Радянсько-турецькі документи // УРЕ, К., 1983, Т. 9. – С. 267.
108. Туніс (історія, політичні партії і профспілки) //УРЕ, К., 2-е видання, К., Т. 11. – С. 288-289.
109. Тюркологія //УРЕ, К., 1984. Т. 11. – С.417.
110. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства // Радянська Енциклопедія історії України (РЕІУ). –
К., 1969, Т. 1 – С. 379.
111. Кезма Тауфік Гаврилович // РЕІУ, К., 1970, Т. 2. – С. 329.
112. Близькосхідний інститут // Енциклопедія історії України. Т. 1, – Київ. 2003, – С. 301.
113. Гулевич Віктор Наумович // Енциклопедія сучасної України. Т. 6, Київ, 2006. – С. 604.
114. Ковалівський Андрій Петрович // Енциклопедія історії України. Т. 4, - Київ. 2007. – С. 384-385.
115. Говорять випускники Інституту // Інститут міжнародних відносин Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка – К., 2014, С. 249-253.
116. Мустафа Кемаль Ататюрк, светский характер республиканской Турции и проблемы его осуществления. // Турция на пути к региональному лидерству: к 90-летию Турецкой Республики. (Сб. статей). Ответственный редактор и составитель Н.Ю. Ульченко. Ин-т востоковедения РАН – М.: 2015, С. 35-44. В основе включенных в сборник текстов – доклады, представленные в ноябре 2013 г. на международной конференции Ин-та востоковедения РАН «90-летие республиканской Турции: эволюция, итоги и новые тренды».
117. Видатний український сходознавець А.П. Ковалівський (1895-1969) в контексті дослідження східних джерел. // Східний світ, 2015, № 4, С. 7-9.

Повний перелiк понад 230 друкованих наукових i науково-популярних праць I.Ф. Чернiкова представлений в його брошурi "Опублiкованi працi (автор, редактор, рецензент, про нього)" -Київ; Педагогiчна думка, 2015 - 32 с.

Тут варто й доречно зауважити, що І.Ф. Чернікову при підготовці низки публікацій (це стосується здебільшого монографій) пощастило отримати та використати архівні матеріали певної кількості архівосховищ як України, так і інших держав. Нижче наводиться перелік зазначених архівосховищ згідно з назвами того періоду під час їх отримання здобувачем.Архiвнi матерiали з Архiвосховищ України та iнших держав (згiдно з їх назвами того перiоду), якi були використанi I.Ф. Чернiковим при пiдготовцi своїх публiкацiй

Стаття Чернiкова I.Ф.
у спiвавторствi з О.Я. Дуднiком
"Туреччина.
Турецька Республiка"
Енциклопедiя iсторiї
України Т.10, К. 2013,
с. 178-183.

1) Центральний державний архів Жовтневої революції та соціалістичного будівництва УРСР (м. Харків).
2) Центральний державний історичний архів УРСР у Києві.
3) Архів Міністерства закордонних справ УРСР.
4) Архів Президії АН УРСР.
5) Управління уповноваженого Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР в Україні. Поточний архів.
6) Українське товариство дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами. Поточний архів.
7) Київський обласний державний архів.
8) Державний архів міста Києва
9) Харківський обласний державний архів.
10) Одеський обласний державний архів.
11) Кримський обласний державний архів.
12) Державний архів Миколаївської області.
13) Херсонський обласний державний архів.
14) Державний архів Рівненської області.
15) Центральный государственный Архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР (г. Москва)
16) Центральный государственный Архив народного хозяйства СССР (г. Москва).
17) Центральный государственный Архив Военно-Морского флота СССР (г. Ленинград)
18) Центральный государственный Архив Азербайджанской ССР (г. Баку).
19) Тор Карі Sarayi Arsivi (Архів султанського палацу «Тор Карі» (м. Стамбул, Туреччина).
20) National Archives of the USA. Committee for the Study of War Documents. Microcopies. (Національний Архів США. Комітет з вивчення документів періоду Другої світової війни. Мікрофільми).
21) Public Record Office. Foreign Office. Great Britain (Архів Міністерства закордонних справ Великої Британії. Мікрофільми).
22) Archiwum Ministerstwa spraw zagranicznych. Rzeczpospolita. Polska. Warszawa (Архів Міністерства закордонних справ Польщі. Варшава).РЕДАГУВАННЯ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. Член редакційної колегії; Україна і Близький та Середній Схід. Українська РСР політичних, економічних і культурних зв’язках СРСР з країнами Близького та Середнього Сходу післявоєнного періоду. - Київ: Наукова думка, 1968. - 238 с.
2. Член редакційної колегії: 3 історії зарубіжного Сходу. Збірник статей. – К.: Наукова думка, 1972. -232 с.
3. Член редакційної колегії: Країни Сходу. Історія та сучасність Збірник статей К.: Наукова думка, 1974. - 206 с.
4. Член редакційної колегії: Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. Міжвідомчий збірник. Випуск 1. – К.: Наукова думка, 1975. - 175 с.
5. Член редакційної колегії: Арабський Схід на шляхах антиімперіалістичної боротьби і соціального прогресу. – К.: Наукова думка, 1976. - 202 с.
6. Член редакційної колегії: Международная солидарность трудяшихся. 1917-1923. – К.: Наукова думка, 1978. - 352 с.
7. Член редакційної колегії: Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. Міжвідомчий збірник. Випуск 4. – К.: Наукова думка, 1978. - 110 с.
8. Член редакційної колегії: Движение международной солидарности трудящихся 1924-1932. –К.:
Наукова думка, 1980. - 396 с.
9. Науковий редактор: Внешняя политика некоторых стран Азии: тенденции и направления. Препринт научного доклада. - Киев: Институт экономики АН УССР, 1980 -51 с.
10. Відповідальний редактор: Актуальные проблемы социально-экономического развития стран Азии и Африки. Препринт научного доклада. - Киев: Институт экономики АН УССР, 1980. - 53 с.
11. Відповідальний редактор: Нагайчук В.И. Политика США в отношении Египта (50-60-е гг.). - Киев: Наукова думка, 1982. - 207 с.
12. Відповідальний редактор: Гура В.К. Особенности социально-экономического развития Туниса и Марокко. 50-70-е гг. - Наукова думка, 1982. - 98 с.
13. Відповідальний редактор: Развивающиеся страны Азии и Африки в борьбе против неоколониализма. Сборник научных трудов. - Киев: Наукова думка, 1984 - 256 с.
14. Член головної редакційної колегії: Научно-техническая политика зарубежных стран в трех томах. - Киев: Наукова думка, 1987.
15. Т. 1. Европейские социалистические страны. - 1987. - 239 с.
16. Т. 2. Развитые капиталистические страны. - 1987. - 295 с.
17. Відповідальний редактор: Т. 3. Развивающиеся страны. - Наукова думка, 1987. - 199 с.
18. Відповідальний редактор: Освободившиеся страны: особенности социально-экономического и политического развития (70-80-е годы). Сборник научных трудов. - Наукова думка, 1988. - 224 с.
19. Відповідальний редактор: Международная солидарность с борьбой арабских народов за справедливый мир на Ближнем Востоке. 1967-1988 гг. Из истории массовых антивоенных движений. - Наукова думка, 1989. -211 с.
20. Керівник авторського колективу та відповідальний редактор: Страны Ближнего Востока. Справочник. - Киев: Политиздат Украины, 1990. - 335 с.
21. Відповідальний редактор: Миграции и мигранты в мире капитала: исторические судьбы и современное положение. Сборник научных трудов (АН УССР Ин-т социальных и экономических проблем зарубежных стран - Университет гор. Росток (ГДР) - Киев: Наукова думка, 1990. - 182 с.
22. Відповідальний редактор: Ксендзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы (70-80-е гг.). - Киев: Наукова думка, 1991. - 106 с.
23. Відповідальний редактор: Плачинда B.C. Соціальні перетворення в арабських країнах: досвід і проблеми. – К., Наукова думка, 1993. - 159 с.
24. Відповідальний редактор та упорядник тому – разом з О.С. Мавріною: А.Ю. Кримський. Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. Т. ІІІ. Тюркологія. – К. 2010. – 415 с.
25. Член редакційної колегії періодичного видання, щорічника "Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн", міжвідомчого Збірника, який згодом, з 1991 p., дістав назву "Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки" - Київ: Наукова думка.
26. Член редакційної колегії періодичного видання «Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы. Республиканский межведомственный сборник научных статей». Починаючи з випуску № 15, з 1988 по 1991.
27. Член редакційної колегії часопису "Східний світ" (Київ), періодичного видання Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України, починаючи з № 4, 2003 р. по 2007 р. та з № 3, 2010 р.
28. Рецензент: Фролкин Н.М. Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время. - Киев: Наукова думка, 1975. -286 с.
29. Рецензент Петерс И.А. Внешняя политика Чехословакии (1945-1960 гг ). - Киев: Наукова думка 1976.-215 с.
30. Рецензент: Olga Shevchenko. The Stories of bygone years. - Manual for post-graduates and students of Humanities. - Kyiv, 2003. - 464 p.
31. Рецензент: Коппель O.A., Пархомчук O.C. Міжнародні системи та глобальний розвиток: навчальний посібник. -
Київ, 2004. - 314 с.
32. Рецензент: Пархомчук О.С. Мілітаризм та проблема конверсії в глобальному світі. – Київ, 2004. – 247 с.
33. Рецензент: Іслам і українське суспільство: соціальні та політичні аспекти. – К., 2004. 199 с.
34. Рецензент: Богомолов О., Данилов С., Семиволос І., Яворська Г. Ісламська ідентичність в Україні. –
Київ, 2005 – 129 с.
35. Рецензент: Тронько П.Т., Симоненко Р.Г., Скляренко Є.М. О.К. Касименко – видатний український вчений і організатор історичної науки. – К., - 2007 - 140 с.
Головна | Бiографiя | Опублiкованi працi | Фотографiї | Дипломи та нагороди | Посилання з туркологiї |

(C) Чернiков Ігор Федорович: Доктор історичних наук, Профессор