Головна | Бiографiя | Опублiкованi працi | Фотографiї | Дипломи та нагороди | Посилання з туркологiї | Фронтовi листи батька | Контакти


Сiмейнi фото
 

Батько i мати: Федiр Семенович (1904-1941 р.р.)
i Серафима Петрiвна (1910-1988 р.р.)

Тамара Гаврилівна Чернікова (1931-2008 р.р.),
яка була поруч біля витоків
і впродовж усієї моєї наукової роботи.

Cулiмови: Гаврило Хомич (1906-1974) i
Ганна Володимирiвна (1906-1988)
- батько i мати моєї дружини.

Тесть мiй - Сулiмов Гаврило Хомич (1906-1974).
Добровольцем пiшов на фронт у 1941р.,
гвардiї майор, захищав Сталiнград,
брав Берлiн, визволяв - Миколаїв, Херсон, Одесу.
Пiсля вiйни - головний iнженер на чавунно-
ливарному заводi у м. Миколаєвi. Науковий
винахiдник та рацiоналiзатор.

Капiтан Радянської Армiї
Василь Семенович Чернiков (1900-1964)
був на фронтi у 1941-1945 р.р.

Капiтан Радянської Армiї
Iван Семенович Чернiков (1902-1991)
був на фронтi у 1941-1945 р.р.

Праця моєї матері Серафими Петрівни
(на фото – у центрі) як військового лікаря
в евако-шпиталях міст Камишин, Сталінградської обл.,
липень - жовтень 1941 р. та Андижан, Узбекистан,
у 1942 – травні 1945 р.

Лист Федора Семеновича від 3.09.1941 р. – передостанній.
Що його особливо турбувало тоді?
Тривога за мене і матір, які залишилися без
теплого одягу до зими, а також поки що відсутність
поштового зв’язку батька з нами через різні
об’єктивні обставини.

Вiдвiдування Музею Великої Вiтчизняної вiйни (нинi Музею iсторiї
України перiоду Другої свiтової вiйни)
де зберiгаются листи учасника оборони Києва у 1941 р.
- капiтана Червоної Армiї Чернiкова Федора Семеновича

Максим Чернiков, поки що пiдлiток - учень одного з київських лiцеїв.

Відвідання 5.09.2015 Пам’ятника воїнам Південно-Західного фронту
- учасникам оборони Києва (липень-вересень 1941 р.), які загинули
в бою 20-21 вересня біля урочища Шумейково, 15 км. від районного
центру Лохвиця Полтаської обл., серед яких був і капітан
Червоної Армії Черніков Федір Семенович.Вища освiта в Київському Унiверситетi iменi Тараса Шевченка на факультетi мiжнародних вiдносин
 

Випуск учнiв 10 класу с.ш. №39 м. Миколаєва 3 липня 1949 р.

Золотi та срiбнi медалiсти у редакцiї обласної газети "Пiвденна правда"
м. Миколаєва 8 липня 1949 р. Серед них I.Ф. Чернiков,
нагородженний срiбною медаллю.

Iгор Чернiков - студент ф-ту
мiжнародних вiдносин КДУ iменi Тараса Шевченка у 1949-1954 р.р.

Бiля гуртожитку на Володимiрськiй гiрцi

В англiйськiй школi №92 м. Києва.
Учитель icторiї з викладанням її англiйскою мовою.

Мiркування шкiльного вчителя над класним журналом.
Кивїська шк. №92 з викладанням деяких предметiв англiйською мовою
(вересень 1954 - листопад 1957 р.р.)

Випускники ф-ту мiжнародних вiдносин м. Київ, 1954 р.

Унiверситетський однокурсник, iнститутський колега,
приятель i друг Леонiд Овдiйович Лещенко (1931-2013)

Випуск студентiв ф-ту мiжнародних вiдносин КДУ
iменi Тараса Шевченка 1954 р.

Робота в iнститутах Академiї Наук України (1957-2006)
 

В Iнститутi iсторiї АН УРСР:
злiва направо I.I. Слинько, Є.Ф. Бєлiнський,
I.М. Кулинич, Ю.М. Гамрецький

Колеги з Iнституту icторiї АН УРСР: А.М. Шлепаков, Є.М. Скляренко,
М.М. Фролкiн, Б.М. Забарко, Л.О. Лещенко. Початок 70-х р.р.

I.Ф. Чернiков - офiцiйний опонент на захистi канд.
дисертацiї здобувача з Африки.
Поруч директор Iнституту мiжнародних вiдносин
КДУ iм. Тараса Шевченка В.В. Пащук

I.Ф. Чернiков - д-р iсторичних наук, зав. вiддiлом
Iн-ту соцiальних та економiчних проблем зарубiжних країн
АН УРСР виступає на Вченiй радi Iн-ту мiжнародних вiдносин
Київського унiверситету iменi Тараса Шевченка, 1989 р.

Д-р iсторичних наук I.Ф. Чернiков на чолi Державної
екзаменацiйної комiсiї в Iн-тi мiжнародних вiдносин
Київського унiверситету iменi Тараса Шевченка, 1991 р.

Чернiков I.Ф. - член спецiалiзованої Вченої ради
Iн-ту свiтової економiки i мiжнародних вiдносин НАНУ.
Друга половина 90-х р.р.

Д.i.н., проф. С.М. Пархомчук (1925-1975) -
Зав. вiддiлом країн зарубiжного Сходу (1970-1975),
Iнституту iсторiї АН УРСР, що вiдiграв неабияку роль
у становленнi Чернiкова I.Ф. як турколога.

Зав. вiддiлом країн Азiї та Африки
Iн-ту свiтової економiки i мiжнародних вiдн. НАНУ
д.i.н., проф. В.К. Гура, перший Посол України в Iранi
доц. I.Г. Майдан, зав. кафедри мов i цивiлiзацiй Близьк. i Серед. Сходу
Кивїського лiнгвiстичного ун-ту доц. Н.М. Ксьондзик.

Науковi спiвробiтники вiддiлу країн Азiї та Африки
М.Д. Несук, Л.В. Бачинська, О.I. Лукаш.У науковому вiдрядженнi в Туреччинi (серпень 1979)
 

Турецьке Iсторичне Товариство. Turk Tarih Kurumu.
Засноване Ататюрком у 1931 р. в Анкарi. Бiля входу у примiщення Товариства.

Разом з академiком Академiї наук Вiрменiї Ц.П. Агаяном
Анкара, середина серпня 1979 р.

У примiщеннi Галатської вежi XIV ст.,
збудованої генуезцями у Стамбулi.